User Experience Optimization : 14 Ways to Measure, Quantify & Optimize For UX Success

av 
Janice Yau
October 6, 2020
10
min lästid
”14 sätt att mäta, kvantifiera och optimera användarupplevelsen”-rubrikbild
ikon för verktygstips

Nytt utseende, samma fantastiska produkt! HelloSign är nu Dropbox Sign.

ikon för att stänga

User experience optimization isn’t just about what your product can do for users — it’s also about how your product makes people feel when they’re using it.

But from a business perspective, optimizing the user experience (UX) does much more than simply delight your users. Developing a better UX strategy today can save you time and money in the long run.

Syftet med en UX-strategi är att anpassa affärsmålen med produktens utformning och utveckling för att säkerställa att varje kundinteraktion optimeras för ett specifikt resultat. Genom att identifiera användarnas behov och bygga en produkt som vänder sig till kunderna (snarare än tvärtom) kan du skapa produkter som bättre matchar dina kunders behov med mindre risk för krångel och fel (och kostnader!).

Fortsätt läsa för att förstå hur – och varför – du ska bygga eller förbättra din UX-strategi så att den blir effektiv för både dina användare och ditt företag.

Why UX strategy is good for business

För att balansera affärsmålen med användarupplevelsen måste du utveckla en UX-strategi som bygger på verkliga data. Detta innebär att dina UX-beslut bör baseras på forskning (inklusive mätvärden, användarintervjuer, feedback och konkurrensanalys) samt affärsmål och begränsningar (som budget, projektomfattning och produktens roll i företagets större vision).

Ju mer du kan minska risken och ersätta gissningar med fakta och kvantifierbara data, desto mindre tid och pengar slösar du bort på att utveckla funktioner eller produkter som användarna faktiskt inte vill ha. I dag ska vi därför titta på hur du kan mäta, kvantifiera och optimera din digitala produktupplevelse med en kombination av strategi, mätvärden, användarfeedback och bästa praxis.

How to measure UX: Core KPIs for tracking success

When first deciding which key performance indicators (KPIs) to focus on, it helps to work backward from your end goals. Your metrics should be defined by your objectives. So, if you’re looking at the question of user experience optimization, start by observing user interaction with your product and identify any bottlenecks or roadblocks.

Then, once you know what the problem is, you can take a step back to see what can be done to streamline UX at that step. Some of the most common behavioral metrics you might look at to measure UX success include time on task, completion rates, error rates, adoption, and retention.

1. Average time on task

Detta nyckeltal berättar hur lång tid en användare lägger på att slutföra en specifik uppgift. I allmänhet kan man säga att ju snabbare en användare kan slutföra en uppgift med lyckat resultat, desto bättre är den övergripande användarupplevelsen.

Om du vill ha mer specifika data kring hur kunderna använder din produkt kan det vara en bra idé att dela upp det här mätvärdet i två segment: genomsnittlig längd för slutförd uppgift vid första försöket och genomsnittlig längd för slutförd uppgift vid upprepade försök.

Observera att denna genomgång är särskilt användbar för repetitiva uppgifter som användaren måste slutföra ofta. Så du tittar inte på första försöket kontra upprepade försök när du mäter onboarding eller registrering, eftersom varje användare bara går igenom var och en av dessa processer en gång. Du kan däremot mäta hur lång tid det tar för den genomsnittliga användaren att slutföra onboardingen och göra justeringar för att effektivisera processen så mycket som möjligt.

2. Task completion rate

Detta mätvärde kallas även ”uppgiftsframgångsfrekvens” och visar hur stor andel av användarna som slutför alla steg i ett användarflöde.

Det är enklast att mäta slutförandegraden för definierade uppgifter som har en tydlig början och ett tydligt slut. Om du till exempel mäter framgångsfrekvensen när det gäller registrering är det uppenbart vilka användare som misslyckas eftersom de helt enkelt lämnar appen innan de skapat sitt konto.

Detta mått diagnostiserar förvisso inte ett problem, men det låter produktutvecklare se var användarna har problem. Det kan vara så att användare ger upp vid förvirrande vägskäl, när processen blir för svår eller när nästa steg är otydligt. En låg slutförandegrad för en uppgift signalerar att du måste formulera om den aktuella processen i ditt användarflöde.

3. Error occurrence rate

Frekvensen av mänskliga fel indikerar hur ofta användare gör ett misstag under en viss uppgift. Genom att mäta felfrekvensen kan du förstå var användarna har problem med din produkt, och använda denna information för att vägleda framtida produktuppdateringar och utvecklingsbeslut.

Att spåra felfrekvensen hjälper dig att besvara frågor som:

  • Finns det ett behov av mer omfattande utbildning?
  • Är gränssnittet för komplicerat?
  • Går det att förenkla uppgiften för att minimera eller till och med förhindra att vanliga fel uppstår?

Genom att lyfta fram vanliga misstag som användare gör kan du med detta mätvärde se hur programvaran eller plattformen kan byggas om för att minimera risken för fel. Om användare till exempel ofta gör misstag när de fyller i ett formulär kan det vara så att fälten inte är tillräckligt tydliga med vilken information som krävs och hur den ska vara formaterad. Eller så är formuläret kanske för långt, vilket får användare att hoppa över vissa fält.

Illustration av två fönster med en persons namn och födelsedatum

4. Adoption rate

Din övergripande användningsgrad tittar på antalet nya användare som tillkommit under en angiven tidsperiod. Det kan emellertid också vara en bra idé att mäta användningen av nya funktioner när du rullar ut dem. Detta ger insikt i hur snabbt din produkt växer eller hur många kunder som testar en ny funktion.

Om ingen till exempel använder en ny funktion när den lanseras kanske du har problem med ditt navigeringssystem eller behöver mer användarutbildning. Det kan också vara så att användarna inte ser funktionen som värdefull och kanske inte har något behov av den.

5. Retention rate

Användaromsättningen mäter hur stor andel av användarna som fortsätter att använda din produkt på längre sikt. Du kan beräkna omsättningen genom att jämföra antalet dagliga aktiva användare med antalet dagliga nya användare. Beroende på produktens livscykel kanske du vill mäta omsättningen i kohorter – det vill säga mäta hur många användare som stannar kvar under en period på en vecka, en månad, tre månader, sex månader och så vidare.

Genom att titta på användaromsättningen kan du identifiera vilka funktioner som ska prioriteras och klargöra de viktigaste kommande stegen i din produkts färdplan. Om människor till exempel öppnar en ny funktion så fort den driftsätts men sedan aldrig använder den igen är det uppenbart att de känner till funktionen men kanske inte tycker att den är meningsfull eller praktisk att använda.

How to quantify UX: Collecting user feedback

För att få en fullständig bild över användarupplevelsen måste du gå direkt till källan. Genom att samla in användarfeedback kan du kvantifiera aspekter av användarupplevelsen som inte kan spåras automatiskt – till exempel vad användarna tycker om din produkt på ett övergripande plan och om specifika interaktioner och funktioner.

Mätvärden som baseras på användarfeedback kallas ofta attitydsnyckeltal eftersom de kvantifierar vad en användare tycker om produktupplevelsen (snarare än bara hur interaktionerna äger rum).

1. Net promoter score

Illustration av ett exempel på Net Promoter Score (NPS))

Net Promoter Score (NPS) syftar till att kvantifiera UX med en grundläggande fråga: ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera den här produkten till någon annan?”. Svaren ges på en skala från ett till tio, från ”Inte sannolikt alls” till ”Extremt sannolikt”. Huruvida en användare skulle rekommendera din produkt eller tjänst ger inte bara information om huruvida hen planerar att fortsätta använda den, utan också om upplevelsen är så positiv att hen kan tänka sig att själv marknadsföra din produkt.

2. Customer satisfaction

I likhet med NPS är en beräkning av din kundnöjdhetspoäng (CSAT) ett snabbt sätt att kvantifiera användarupplevelsen. Fråga bara användarna hur nöjda de är med produkten och be dem välja ett alternativ av fem möjliga, från mycket missnöjd till mycket nöjd. Svaren tilldelas vanligtvis ett värde med 100 som max, och ditt genomsnittliga CSAT-poäng visas i procent.

Du kan samla in data till ditt CSAT-värde i användarintervjuer eller genom onlineundersökningar. Om du hellre vill kontakta användare medan de aktivt använder produkten kan du schemalägga en popup som visas efter två eller tre framgångsrika uppgifter eller en interaktion som frågar ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera detta till en vän?”

För att få mer nyanserade resultat kan det vara en idé att mäta CSAT i olika punkter i användarupplevelsen för att få en bredare förståelse för vad användarna tycker när de använder produkten. Till exempel kan nya användare som precis registrerat sig eller slutfört introduktionen svara annorlunda än användare som har använt produkten i flera månader.

3. System usability scale

System Usability Scale (SUS) inbegriper ett frågeformulär som hjälper produktutvecklare kvantifiera hur lätt deras produkt är att använda och hur framgångsrikt den fyller sin funktion. Det ursprungliga SUS-frågeformuläret skapades av John Brooke 1986 och ber användarna betygsätta en serie påstående på en skala mellan ett och tio.

Illustration av ett exempel på System Usability Scale (SUS))

SUS är utformat för att lyfta fram användarnas åsikter om en produkts användarupplevelse, funktioner och gränssnitt, med påståenden som ”Jag tyckte att den här produkten var onödigt komplicerad” och ”Jag föreställer mig att de flesta skulle kunna lära sig att använda den här programvaran snabbt”. Du kan genomföra användarintervjuer och prata med användarna i realtid i telefon eller skicka ut frågeformuläret via e-post.

How to optimize UX: Best practices for modern digital products

När det gäller att optimera användarupplevelsen finns det flera bästa praxis-lösningar att ha i åtanke när du utformar gränssnittet, utvecklar funktioner och planerar din produkts framtida färdplan. Följer du dessa bästa praxis-lösningar kan du förbättra användarupplevelsen och förhoppningsvis knuffa dina beteende- och attitydmässiga nyckeltal i rätt riktning.

1. Intuitive interface

Användarupplevelsen omfattar mer än bara sättet på vilket kunderna använder din produkt och vilka fördelar den erbjuder. Användarupplevelsen handlar också om hur enkelt de kan få ut maximalt av din produkt eller tjänst. För digitala lösningar spelar användargränssnittet och informationsarkitekturen en viktig roll för hur lätt eller svår en produkt är att lära sig och bemästra.

Ett enkelt sätt att förenkla användarinteraktionerna och minska felmarginalen är att utforma produkter som fyller i dokument och formulär i förväg med användardata som tidigare har matats in och lagrats (funktioner som dessa hjälpte Instacart registrera personal 270 % snabbare!).

2. Appropriate onboarding flow

En brant inlärningskurva eller svår onboardingprocess kan kosta dig användare innan de ens har upplevt produktens fulla potential. I många fall kan den initiala inlärningskurvan göras mindre genom att förenkla registreringen och implementeringen. För mer komplexa produkter som inte kan förenklas på ett enkelt sätt utan att kärnfunktionerna tas bort kan du skapa en mer detaljerad onboardingprocess så att du kan utbilda användarna från början.

3. Single Sign-On capabilities

Bekvämligheten med samlad inloggning minskar friktionen eftersom användare kan komma åt flera verktyg eller funktioner från ett och samma konto. Detta skapar inte bara en enklare plattformsoberoende användarupplevelse, utan eliminerar också onödig frustration, gör lösenordshanteringen supersmidig och ger färre begäranden om lösenordsåterställning.

4. Premium branding integrations

Premium branding offers a user-friendly alternative to offsite portals and third-party logins. Redirecting users to a third-party login page disrupts the UX, complicates the user flow, and makes the entire process of using your product feel like it requires more effort.

Plus, sending users away from your platform or website takes away from your brand. By offering premium branding experiences to your users, you’re creating a seamless UX and benefiting your brand image by keeping users within your ecosystem.

See for yourself how slick premium branding can be with this example of Dropbox Sign’s signer page in action.

Screenshot of the Dropbox Sign signer page in action

5. Mobile-friendly design

In this day and age, the importance of creating mobile-friendly (if not mobile-first) products is a given. Your users have come to expect modern digital products that work seamlessly across multiple devices and screen sizes. From a UX perspective, the ability to access your platform anytime, anywhere creates one less point of friction that could interrupt a positive experience.

6. Scalable systems

De bästa digitala produkterna är inte bara lätta att komma igång med utan är också byggda för att kunna hantera ökad efterfrågan när användarbehoven växer.

När du utformar eller uppdaterar din programvara eller produkt bör du tänka på värdet av att erbjuda samarbetsfunktioner och plattformsoberoende synkronisering som gör det möjligt för flera användare att komma åt gemensam information. Detta är särskilt viktigt när du utformar lösningar för distansteam och B2B-målgrupper.

Is your customer experience competition-ready?

I en värld där en majoritet av företagen konkurrerar med kundupplevelsen samtidigt som en minoritet av kunderna tycker att företagen faktiskt levererar värdefulla upplevelser hoppas vi att dessa 14 strategier, mätvärden och bästa praxis-lösningar hjälper dig att bygga en UX-strategi som är supereffektiv för både användare och medarbetare.

Håll er uppdaterade

Thank you!
Thank you for subscribing!

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Lorem ipsum
ikon för högerpil