เครื่องมือสำคัญ 7 อย่างของ HR สำหรับการทำงานทางไกล

Hiring, onboarding, and managing employees from home is an entirely new challenge for HR teams.


But you can make it a whole lot easier with a plethora of digital tools. Read our guide for seven essential HR tools you need in your tech stack.


You’ll discover:

  • How to hire faster through video
  • Easy ways to reduce paperwork with eSignatures
  • What you can do to foster company-wide communication with collaboration tools
  • The ways you can eliminate process bottlenecks
  • How to upgrade your tracking and reporting with performance and productivity systems
ดาวน์โหลด
ไม่พบรายการ
ไอคอนภาพประกอบของระบบคลาวด์และเครื่องหมายถูกแสดงงาน "เสร็จสิ้น"ไอคอนภาพประกอบของระบบคลาวด์และเครื่องหมายถูกแสดงงาน "เสร็จสิ้น"

In this eBook

In this eBook

คำถามที่พบบ่อย

How can I improve remote work productivity?

ขยายหรือซ่อนเนื้อหา

Start by providing the right tools and equipment, communicate with regular feedback, support work-life balance, and encourage collaboration.

How can an employee engagement survey help my business?

ขยายหรือซ่อนเนื้อหา

An employee engagement survey can help to identify areas where the company may be falling short in terms of meeting the needs and expectations of its employees.

How can I improve employee to management communication?

ขยายหรือซ่อนเนื้อหา

An employee engagement survey can provide a forum for employees to share their thoughts, opinions, and suggestions with management.

Why should I engage employees?

ขยายหรือซ่อนเนื้อหา

Engaged employees are more likely to be productive and motivated which can be used to create a more positive and productive work environment.